Veelgesteld vragen

Hoe maak ik mijn organisatie AVG-bestendig?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die van persoonsgegevens gebruikmaken, dus dit raakt ook uw organisatie of vereniging.

Ondersteuning nodig?

 • Het NOV heeft een 7-stappenplan ontwikkeld dat u op weg helpt met het opstellen van privacybeleid, het bewaren van persoonsgegevens, het informeren van vrijwilligers hoe om te gaan met gegevens en het melden van datalekken.
 • Team sporservice Noord-Holland biedt een training: Uw sportvereniging AVG proof?
 • In het voorjaar wordt er in de BUCH-gemeenten meerdere bijeenkomsten  georganiseerd over dit onderwerp. Houd hiervoor de website van de vrijwilligersacademie in de gaten.

Hoe regel ik medezeggenschap van vrijwilligers?

Als organisatie kunt u uw vrijwilligersbeleid verbeteren en de betrokkenheid van vrijwilligers versterken door de dialoog met de vrijwilligers goed te organiseren.

Als vrijwilliger kunt u meer betekenen voor de organisatie waarvoor u zich inzet.  Dat kan door deel te nemen aan verschillende vormen van medezeggenschap.

Meer informatie is te vinden op: http://www.medezeggenschapvrijwilligers.nl/

Hoe maak ik mijn organisatie veilig?

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie, heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers werken met kwetsbare doelgroepen (bijv. minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking), hoor je er alles aan te doen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Als bestuur kunt u direct aan de slag met:

Hoe maak ik vrijwilligersbeleid?

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud. Voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan worden.

Op de website vrijwilligerswerk.nl  zijn verschillende handboeken en informatie te vinden die kunnen ondersteunen bij het maken en onderhouden van vrijwilligersbeleid.

Zijn er voorwaarden waaraan een vacature moet voldoen?

Vacatures die binnenkomen bij het Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest, worden getoetst aan de hand van de onderstaande criteria. Deze zijn opgesteld door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Functie-eisen
Vrijwilligerswerk dient voor een grote groep mensen toegankelijk te zijn. Daarom worden geen opleidingseisen gesteld (behalve, indien noodzakelijk, rijbewijs of EHBO-diploma). Bij ervarings-, sekse- en leeftijdseisen moet de reden hiervoor acceptabel zijn (bijvoorbeeld vrouwen in een blijf-van-mijn-lijf-huis).

Begeleiding en overleg
Er is een vast contactpersoon die ondersteuning en begeleiding biedt. Er moet een mogelijkheid zijn voor onderling overleg met andere vrijwilligers. Het takenpakket van de vrijwilliger dient duidelijk omschreven te zijn.

Tijdsduur
De organisatie mag van de vrijwilliger maximaal 20 uur per week inzet vragen.
De vrijwilliger kan uiteraard zelf bepalen of zij/hij meer uren wil werken.

Uitsluitingen
Er wordt niet bemiddeld voor profit-organisaties.
Er wordt niet bemiddeld voor privé personen.
Het vrijwilligerswerk mag niet het karakter van onbetaalde arbeid hebben.
Het vrijwilligerswerk mag geen bezuinigingsmaatregel ten opzichte van betaalde arbeid zijn.

Wat houdt een vrijwilligersovereenkomst in?

In een vrijwilligersovereenkomst staan afspraken tussen de vrijwilliger en de organisatie. Bijvoorbeeld over de werkzaamheden, een eventuele onkostenvergoeding, proefperiode, opzegtermijn, enzovoort. Niet alle vrijwilligersorganisaties werken met een overeenkomst. Het is niet verplicht, maar het is aan te raden. Klik hier voor een modelovereenkomst.

 

 

Waar kan ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), als u uw organisatie aanmeldt op deze website

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?

Voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs heeft de gemeente een collectieve verzekering afgesloten. U bent hierdoor automatisch verzekerd tijdens uw vrijwilligerswerk als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. Brandweer- en politievrijwilligers kunnen hier geen gebruik van maken.

U meldt eerst de schade bij uw eigen verzekering of die van de (vrijwilligers)organisatie. Wordt uw aanvraag daar niet in behandeling genomen, dan kunt u een beroep doen op deze speciale verzekering van de gemeente.

Voor vrijwilligers
U kunt als vrijwilliger een schade melden als u:

 • onverplicht en onbetaald werk doet, dat vanuit Nederland wordt georganiseerd;
 • vrijwilligerswerk doet vanuit een gemeentelijke tegenprestatie;
 • vrijwilligerswerk doet voor anderen of de samenleving;
 • vrijwilligerswerk van maatschappelijk belang doet.

Voor maatschappelijke stagiairs
Een maatschappelijke stage, bijvoorbeeld bij een goede doelenorganisatie, museum of bibliotheek, is bedoeld voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Jongeren zijn tijdens de maatschappelijke stage verzekerd voor alle onderdelen van de verzekeringspakketten.

Voor mantelzorgers
U kunt gebruikmaken van deze verzekering als u in de gemeente Heiloo woont en minimaal 8 uur per week intensieve mantelzorg verleent aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Werk in de hulpverlening beschouwen we niet als mantelzorg. Mantelzorgers kunnen schade melden die onder de ongevallenverzekering en eigendommenverzekering vallen.

Verzekeringspakketten
De verzekering van de gemeente bestaat uit verschillende pakketten:

 • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers
 • Eigendommenverzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Meer informatie
In de folder Praktische informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering leest u meer over deze verzekering.

Schadeformulier invullen
De organisatie waar u vrijwilliger bent (of waar je stage loopt) moet het schadeformulier Vrijwilligersverzekering invullen.
Als mantelzorger vult u zelf het schadeformulier Vrijwilligersverzekering in.

Het ingevulde formulier kunt u daarna opsturen naar:
Gemeente Uitgeest
Berty Noom
Financiële administratie
Postbus 1
1850 AA Heiloo

Hoe zit het met de belasting als ik vrijwilligerswerk doe?

Als u vrijwilligerswerk doet, krijgt u soms een vergoeding. Deze vergoeding is in de meerdere gevallen niet belast.
Meer informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst

Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u een bedrag aftrekken als een gewone gift.

N.B. Als u een uitkering heeft en u ontvangt vergoedingen voor uw vrijwilligerswerk, heeft u niet alleen te maken met de Belastingdienst, maar ook met uw uitkerende instantie. Meer informatie kunt u krijgen van het UWV of van uw consulent bij de Dienst Sociale Zaken.

 

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Heeft u een uitkering en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om uw sociale contacten te onderhouden of om een zakelijk netwerk op te bouwen.

Heeft u een WW-uitkering? Dan heeft u toestemming van het UWV nodig voordat u met vrijwilligerswerk kunt beginnen. Uw vrijwilligerswerk mag uw kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Daarnaast beoordeelt het UWV of het werk dat u wilt gaan doen, ook echt vrijwilligerswerk is. Meer informatie vind u op de website van het UWV.

Heeft u een andere uitkering van het UWV? Kijk hier welke regels voor u gelden.

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Uitgeest? Neem dan contact op met uw consulent van de Dienst Sociale Zaken.

Wat is vrijwilligerswerk?

‘Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.’ Dat is de officiële definitie van vrijwilligerswerk.

Zoals uit de definitie blijkt, heeft vrijwilligerswerk een aantal kenmerken:

 • Het is onbetaald.
 • Het is niet verplicht.
 • Het komt ten goede van anderen of de samenleving.
 • Er is een zekere mate van organisatie.

Op zich heeft vrijwilligerswerk geen winstoogmerk, maar het kan wel binnen een winstgevende onderneming plaatsvinden. Sommige vrijwilligers werken immers bij betaalde voetbalorganisaties of grote zorginstellingen, zoals ziekenhuizen.

Belastingdienst en UWV
Volgens de belastingdienst is een vrijwilliger een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht. Dit doet deze persoon voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting of voor een sportorganisatie of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt.

In de Regeling vrijwilligerswerk in de WW die het UWV hanteert, is de definitie verder uitgebreid en aangescherpt.